ENGPL
0.00
0.00
  • G2A Pay
ENGPL
Copyright © 2016 CFX. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności | Regulamin

Polityka Prywatności

Załącznik do Regulaminu korzystania z Serwisu www.cfxnutrition.com

Polityka prywatności
Serwis CFX The Pro Gamer, zwanym dalej „Serwis” jest portalem internetowym znajdującym się pod adresem internetowym www.cfxnutrition.com. Niniejszy dokument wraz z Regulaminem stanowią ramowe zasady korzystania z Serwisu. Za wdrożenie niniejszej polityki prywatności odpowiada firma CFX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 3B, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000623563, NIP: 5272771613, REGON 364534188. Dane kontaktowe: office@cfxnutrition.com.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usługi jest CFX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-242) przy Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 3B, dane kontaktowe: office@cfxnutrition.com.
§1.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach Serwisu są przetwarzane za zgodą osób, których dotyczą dane.
§2.
Każda osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w momencie zakupu produktu.
§3.
Uprawnione do zakupu produktów są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
§4.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe celem:
a) Wysyłki zakupionych poprzez Serwis produktów.
§5.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu powinna skontaktować się z administratorem danych osobowych wysyłając w tym celu wiadomość e-mail pod adres: office@cfxnutrition.com.
§6.
Administrator danych osobowych chcąc skontaktować się z osobą, której dane osobowe przetwarza, posłuży się udostępnionym w trakcie dokonywania zakupu adresem e-mail.
§7.
Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych oraz przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w polskim prawie.
§8.
Zbiory danych osobowych zawierające informacje o osobach, które dokonały zakupu produktów w Serwisie zostały zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwami: „Klienci sklepu internetowego www.cfxnutrition.com” zostały sporządzone dokumenty: polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
§9.
Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. System informatyczny, w którym dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane, odpowiada wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 Nr 100, poz. 1024).
§10.
Administrator danych osobowych chcąc zbyć na rzecz podmiotu trzeciego zbiór danych osobowych, którym administruje, musi spełnić wymagania wynikające w tym zakresie z przepisów polskiego prawa.
§11.
Osoba dokonująca zakupu w Serwisie wyraża zgodę na udostępnienie jej danych w tym danych osobowych, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację płatności lub dostawy, w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji procesu zakupu.
§12.
Firma CFX Sp. z o.o. w organizacji zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności. Wiążąca polityka prywatności dostępna jest zawsze na stronie internetowej: www.cfxnutrition.com/privacypolicy , w formie pozwalającej jej zapisanie na dysku oraz wydruk. Zmiana niniejszej polityki prywatności jest możliwa w trybie dotyczącym zmiany Regulaminu tj. z zachowaniem odpowiednich terminów oraz dochowaniem obowiązku uprzedniego poinformowania zainteresowanych.
§16.
Korzystanie z Serwisu wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies.
§17.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika usługi i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
§18.
Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające stronę internetową i korzystają z niej,
b) usług dodatkowych mających na celu podniesienie jakości usług świadczonych w Serwisie.
§19.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
§20.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
§21.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów.
§23.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze stron internetowych. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
§24.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
§25.
Serwis ma prawo śledzić zachowanie użytkowników za pomocą służącego do tego oprogramowania z zastrzeżeniem, że czyni to wyłącznie w celu optymalizacji świadczenia usług oraz z zachowaniem ich anonimowości.