ENGPL
0.00
0.00
  • G2A Pay
ENGPL
Copyright © 2016 CFX. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności | Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.cfxnutrition.com
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez CFX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cfxnutrition.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1.
Definicje
1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
7. Siła wyższa – oznacza zdarzenie niezależne od woli podmiotu, nadzwyczajne i przemożne oraz niemożliwe do przewidzenia przez żadną ze stron.
8. Sprzedawca – CFX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 3B, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000623563, NIP: 5272771613, REGON 364534188, będąca właścicielem Sklepu Internetowego. Dane kontaktowe: office@cfxnutrition.com.
9. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie cfxnutrition.com.
10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.
13. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru wybranego spośród dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Głównym celem Usługi jest umożliwienie osobom odwiedzającym Stronę Internetową Sklepu zakupu Towaru.
2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest:
a. dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu pod adresem internetowym www.cfxnutrition.com, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
b. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).
6. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
7. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich starań by świadczone Usługi w ramach Sklepu Internetowego były świadczone na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony Internetowej Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej Sklepu, a także działania Siły wyższej.

§ 3

Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw w dostępie do Strony Internetowej Sklepu w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 powyżej.
3. Proces składania zamówienia odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” na podstronie danego Towaru lub przycisku „KUP”, na odpowiedniej podstronie. Kolejnym krokiem jest przejście na podstronę „KOSZYKA”, a następnie przejście do „KASY” poprzez przycisk „PRZEJDŹ DO KASY” i wybranie sposobu płatności, sposobu dostawy Towaru oraz podanie danych adresowych do wysyłki Towaru i danych identyfikacyjnych Klienta. Następnie, w celu sfinalizowania procesu zamówienia należy kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” i dokonanie płatności w sposób odpowiedni do wybranej formy płatności. Ostatnim krokiem jest otrzymanie potwierdzenia złożonego zamówienia od Sprzedawcy na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej Klienta.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 4

Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i zawierają koszty Dostawy. Cena na Stronie Internetowej Sklepu jest jedynym kosztem, który Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń strony ustalą inny niż normalnie oferowany przez Sprzedawcę rodzaj Dostawy Towaru.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
c. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 5

Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Dostawa będzie realizowana za pośrednictwem:
a. Przesyłki kurierskiej, przez firmy GLS, UPS, DHL lub DPD (w zależności od kraju).
3. Informacja o liczbie Dni Roboczych w ciągu których nastąpi dostarczenie Towaru widoczna jest na podstronie ze szczegółami produktu, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
4. Powyższa informacja to czas liczony od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem; lub w momencie zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności elektronicznej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu. W takim wypadku Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o nie dostarczeniu przesyłki. Sprzedawca poinformuję Klienta o jego przesyłce i sposobie jej dostarczenia na właściwy adres Klienta.

§ 6

Odpowiedzialność
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Reklamacje związaną z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres office@cfxnutrition.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne może okazać się dostarczenie reklamowanego Towaru przez Klienta wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji na adres Sprzedawcy (tj. Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 3B, 01-242 Warszawa).

§ 7

Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres office@cfxnutrition.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

§ 9

Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego regulaminu na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu oraz poprzez jego umieszczenia na Stronie Internetowej Sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień nowego regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez Serwis, dane Klienta zostaną usunięte z bazy danych Sprzedającego, a nowe postanowienia regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: office@cfxnutrition.com.
6. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
8. Wszelkie spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą, a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. W przypadku sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedającym, Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
10. Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://cfxnutrition.com/terms-of-use/ w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy oraz wydruk.
11. Regulamin posiada jeden załącznik: Politykę Prywatności.
12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2016 roku.

 

 

Dodatek do Regulaminu; Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)
Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.

Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.

W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres office@cfxnutrition.com.

Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com.

W miarę możliwości będziemy pracować z klientami i/lub wszystkimi innymi użytkownikami prowadzącymi sprzedaż na naszej stronie w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych związanych z zakupem.